Preisliste und Bedingungen des Campingplatzes für 2023

Artikel

Nebensaison

bis 20,5 und ab 31,8.

Hauptsaison

vom 21.5. bis 30.8.

Person unter 6 Jahren

Kostenlos

Kostenlos

Person 7-15 Jahre alt

90 CZK/Nacht

100 CZK/Nacht

Person über 15 Jahre alt

160 CZK/Nacht

180 CZK/Nacht

Kleines Zelt, Unterstand (max. 4 Personen)

160 CZK/Nacht

180 CZK/Nacht

Großes Zelt über 10 m2 (5 oder mehr Personen)

200 CZK/Nacht

250 CZK/Nacht

Personenkraftwagen

160 CZK/Nacht

180 CZK/Nacht

Mehrsitzige Personenkraftwagen, Lieferwagen

180 CZK/Nacht

200 CZK/Nacht

Wohnwagen, Wohnmobil, Lkw

380 CZK/Nacht

450 CZK/Nacht

Bus

250 CZK/Nacht

300 CZK/Nacht

Anhänger, Motorrad

80 CZK/Nacht

100 CZK/Nacht

Schirach

160 CZK/Nacht

180 CZK/Nacht

Vermietung Ferienhaus für 4 Personen (*)

750 CZK/Nacht

850 CZK/Nacht

Cottage für 4 Personen für mehrere Nächte (*)

650 CZK/Nacht

750 CZK/Nacht

Cottage für 6 Personen(*)

1050 CZK/Nacht

1150 CZK/Nacht

Cottage für 6 Personen für mehrere Nächte (*)

950 CZK/Nacht

1050 CZK/Nacht

Hund

70 CZK/Nacht

70 CZK/Nacht

Preis pro Dusche 1 Nutzung

20 CZK

20 CZK

Elektrischer Anschluss

150 CZK

150 CZK

Festzelt, celta

200 CZK/Nacht

300 CZK/Nacht


* Der Preis gilt nur für die Miete der Hütte, er beinhaltet nicht die Gebühr für die untergebrachten Boote oder Autos.

Schulkurse zahlen nur den Preis für die Schüler (gemäß der aktuellen Preisliste), Zelte sind kostenlos.

Außerdem sind pro 10 Schüler ein Lehrer, ein Zelt und ein Begleitfahrzeug ebenfalls kostenlos. Die Ermäßigung gilt nicht für Schulen, die Cateringdienste in Anspruch nehmen.ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN


1. Smluvní vztah

Vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem rekreačního areálu Kemp Rožmberk, kterým je Monika Dobiášová, IČ: 744 88 724 (dále jen provozovatel) a zákazníky, kteří využívají ubytování a dalších služeb (dále jen služby) provozovatele (dále jen zákazník), se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. Provozovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami. Zákazník při vytvoření rezervace dává souhlas se zpracováním osobních dat ke zpracování rezervace a poskytování nabídky služeb provozovatele.


2. Rezervace - ceny a sjednané služby

Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace ve formě emailu, voucheru (poukazu) nebo faktuře (dále jen potvrzení rezervace). Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a provozovatelem. Provozovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky služeb. Takovéto změny je provozovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím první služby. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za služby. Zákazníkovi nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.


3. Rezervace - záloha a doplatek

Výše zálohy objednaných služeb je 50% (nebo dle dohody) z celkové ceny. Záloha je splatná do 7 dnů od zaslání potvrzení rezervace. Záloha se považuje zaplacená dnem připsání na účet provozovatele. V případě nezaplacení zálohy do termínu splatnosti má provozovatel právo zrušit rezervaci zákazníka. Doplatek ceny za služby bude uhrazen v den začátku využívání služeb nebo na základě vystavené faktury se splatností maximálně 14 dní. Výše zálohy může být ve vyjímečných případech změněna na základě dohody zákazníka a provozovatele.


4. Rezervace - zrušení služeb zákazníkem, změna

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s provozovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení služeb vyžaduje písemnou formu (postačí i forma elektronická). Rozhodující pro určení doby zrušení služeb je datum a čas doručení písemného oznámení nebo emailu.

Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:
Do 15 dnů před příjezdem bez stornopoplatků
14 - 8 dnů před příjezdem 50% ceny objednaných služeb
7 - 0 dnů před příjezdem 100% ceny objednaných služeb

Na úhradu storno poplatků je kemp oprávněn použít zaplacenou zálohu. Provozovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem provozovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Pokud odstoupí zákazník od smlouvy z výše uvedených důvodů vyúčtuje mu provozovatel pouze případné skutečně vzniklé náklady. Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem snížené o storno poplatky provede provozovatel nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna.


5. Rezervace - zrušení služeb ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn služby zrušit, je-li uskutečnění služeb ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení služeb je provozovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.


6. Ubytovací podmínky

Provozovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Provozovatel může ve zvláštních případech nabídnout zákazníkovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.


7. Platební podmínky

Ubytování a další objednané služby zákazníkem se platí v den příjezdu. Platbu je možné provést v hotovosti. Po zaplacení obdrží zákazník potvrzení o platbě s rozsahem smluvně sjednaných služeb.


8. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.


9. Pojištění

Zákazníci po dobu využívání nejsou pojištěni.


10. Platnost

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2022 a účinnosti nabývají v okamžiku objednání služeb zákazníkem.


SCHUTZ PERSONENBEZOGENER DATEN GEMÄSS GDPR: HIER klicken

BUCHEN SIE IHREN AUFENTHALT