Rezervace chatek

Pro zarezervování chatky prosím využijte náš rezervační systém. V našem kempu se nachází celkem 17 chatek pro 4 osoby a 6 chatek pro 6 osob.

Rezervace chatek

Hotline

RECEPCE

Rožmberk nad Vltavou, Přízeř 38

+420 724 809 038
kemprozmberkn.vl@seznam.cz

Ceník kempu pro rok 2024

Položka

Vedlejší sezóna

do 15.5 a od 31.8.

Hlavní sezóna

od 16.5. do 30.8.

Osoba do 6 let

Zdarma

Zdarma

Osoba 7-15 let

90 Kč/noc

100 Kč/noc

Osoba starší 15 let

160 Kč/noc

180 Kč/noc

Stan malý, přístřešek (max. 4 osoby)

160 Kč/noc

190 Kč/noc

Stan velký nad 10 m2 (5 a více osob)

200 Kč/noc

250 Kč/noc

Osobní automobil

160 Kč/noc

180 Kč/noc

Vícemístný osobní automobil, dodávka

180 Kč/noc

200 Kč/noc

Karavan, obytné auto, nákladní auto

380 Kč/noc

450 Kč/noc

Autobus

250 Kč/noc

300 Kč/noc

Přívěs, motocykl

80 Kč/noc

110 Kč/noc

Širák

160 Kč/noc

190 Kč/noc

Pronájem chatky pro 4 osoby (*)

800 Kč/noc

900 Kč/noc

Pronájem chatky pro 4 osoby na více nocí (*)

700 Kč/noc

800 Kč/noc

Pronájem chatky pro 6 osob(*)

1100 Kč/noc

1200 Kč/noc

Pronájem chatky pro 6 osob na více nocí (*)

1000 Kč/noc

1100 Kč/noc

Pes

80 Kč/noc

100 Kč/noc

Cena za sprchu 1 použití

20 Kč

20 Kč

Elektrická přípojka

150 Kč

150 Kč

Párty stan, celta

200 Kč/noc

300 Kč/noc


* Uvedená cena je pouze za pronájem chatky, není v ní zahrnutý poplatek za ubytované vodáky ani auta.
* Cena zahrnuje v chatkách lůžkoviny, rekreační poplatek, vodné a stočné, likvidaci odpadu a DPH.

Školní kurzy platí u nás pouze cenu za studenty (dle platného ceníku), stany mají zdarma.
Dále na 10 studentů - jeden učitel, jeden stan a jedno doprovodné vozidlo také zdarma.
Sleva se nevztahuje na školy, které využívají cateringové služby.

Platby přijímáme pouze v hotovosti.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY1. Smluvní vztah

Vzájemný smluvní vztah mezi provozovatelem rekreačního areálu Kemp Rožmberk, kterým je Monika Dobiášová, IČ: 744 88 724 (dále jen provozovatel) a zákazníky, kteří využívají ubytování a dalších služeb (dále jen služby) provozovatele (dále jen zákazník), se řídí ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku a je upraven v těchto všeobecných podmínkách. Provozovatel si vyhrazuje právo uvést ve svých prodejních materiálech i jiné podmínky a informace, které mají přednost před těmito podmínkami. Zákazník při vytvoření rezervace dává souhlas se zpracováním osobních dat ke zpracování rezervace a poskytování nabídky služeb provozovatele.


2. Rezervace - ceny a sjednané služby

Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace ve formě emailu, voucheru (poukazu) nebo faktuře (dále jen potvrzení rezervace). Údaje v prezentačních materiálech mají informativní charakter a nemají vliv na obsah smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a provozovatelem. Provozovatel je oprávněn v případech, které nemůže ovlivnit (např. zásah vyšší moci), změnit dohodnuté podmínky služeb. Takovéto změny je provozovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před poskytnutím první služby. Nesouhlasí-li zákazník s těmito změnami, je oprávněn bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Zároveň obdrží zpět celou zaplacenou částku za služby. Zákazníkovi nevzniká zároveň právo na žádné další náhrady.


3. Rezervace - záloha a doplatek

Výše zálohy objednaných služeb je 50% (nebo dle dohody) z celkové ceny. Záloha je splatná do 7 dnů od zaslání potvrzení rezervace. Záloha se považuje zaplacená dnem připsání na účet provozovatele. V případě nezaplacení zálohy do termínu splatnosti má provozovatel právo zrušit rezervaci zákazníka. Doplatek ceny za služby bude uhrazen v den začátku využívání služeb nebo na základě vystavené faktury se splatností maximálně 14 dní. Výše zálohy může být ve vyjímečných případech změněna na základě dohody zákazníka a provozovatele.


4. Rezervace - zrušení služeb zákazníkem, změna

Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy s provozovatelem kdykoliv před příjezdem. Zrušení služeb vyžaduje písemnou formu (postačí i forma elektronická). Rozhodující pro určení doby zrušení služeb je datum a čas doručení písemného oznámení nebo emailu.

Stornopoplatky se účtují za každého účastníka při stornu:
Do 15 dnů před příjezdem bez stornopoplatků
14 - 8 dnů před příjezdem 50% ceny objednaných služeb
7 - 0 dnů před příjezdem 100% ceny objednaných služeb

Na úhradu storno poplatků je kemp oprávněn použít zaplacenou zálohu. Provozovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené storno poplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z těchto důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, povolávací rozkaz, živelná pohroma. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem provozovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. Pokud odstoupí zákazník od smlouvy z výše uvedených důvodů vyúčtuje mu provozovatel pouze případné skutečně vzniklé náklady. Vyúčtování a vrácení uhrazené částky klientem snížené o storno poplatky provede provozovatel nejpozději do 30 dnů od nahlášení storna.


5. Rezervace - zrušení služeb ze strany provozovatele

Provozovatel je oprávněn služby zrušit, je-li uskutečnění služeb ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení služeb je provozovatel povinen oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. V tomto případě obdrží zákazník peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné výši zpět. Zároveň nemá zákazník nárok na žádné další náhrady.


6. Ubytovací podmínky

Provozovatel může ubytovat zákazníka, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. Provozovatel může ve zvláštních případech nabídnout zákazníkovi jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.


7. Platební podmínky

Ubytování a další objednané služby zákazníkem se platí v den příjezdu. Platbu je možné provést v hotovosti. Po zaplacení obdrží zákazník potvrzení o platbě s rozsahem smluvně sjednaných služeb.


8. Reklamace

Zákazník je povinen své námitky na kvalitu poskytovaných služeb a požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo v průběhu služeb tak, aby mohly být odstraněny ještě na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.


9. Pojištění

Zákazníci po dobu využívání nejsou pojištěni.


10. Platnost

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1.1.2022 a účinnosti nabývají v okamžiku objednání služeb zákazníkem.


OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR: klikněte ZDE

objednání lodí s bonusem

Pro objednání lodí a raftů klikněte na tlačítko níže. Doporučujeme objednávat lodě dostatečně dopředu, může se totiž stát, že budou všechny lodě na vodě. Budete-li ubytovaní u nás pod stanem, při objednání lodí u Tsunami máte stany ZDARMA.

Rezervovat
objednání lodí s bonusem